راهبه از دیر گریخته

عاقبت می شکنم بند پاهایم را ...می گریزم ...می گریزم ...

شهریور 89
1 پست
اسفند 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
14 پست
مسیح
1 پست
کلیسا
1 پست
راهبه
1 پست